2014-15 ನೇ ಸಾಲಿನ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ(Standard of Performance) | BESCOM

BESCOM : Bangalore Electricity Supply Company Limited

ಎಸ್ಎಂಎಸ್ : 58888
ಸಹಾಯವಾಣಿ : 1912
9449844640

2014-15 ನೇ ಸಾಲಿನ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ(Standard of Performance)