ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ | BESCOM

BESCOM : Bangalore Electricity Supply Company Limited

ಎಸ್ಎಂಎಸ್ : 58888
ಸಹಾಯವಾಣಿ : 1912
9449844640

ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

Designation Calendar Schedule Links
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
ನಿರ್ದೇಶಕರು (ತಾಂತ್ರಿಕ ) ನಿರ್ದೇಶಕರು (ತಾಂತ್ರಿಕ ) ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಹಣಕಾಸು) ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಹಣಕಾಸು) ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು( BMAZ ) ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು( BMAZ )ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು(CTAZ) ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು(CTAZ) ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
CGM(CA) CGM(CA) ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
CGM(ಆಂತರಿಕ ಪರಿಶೋಧನೆ) CGM (ಆಂತರಿಕ ಪರಿಶೋಧನೆ) ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (Adminhr) ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (Adminhr) ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಗ್ರಾಹಕ ಸಂಪರ್ಕ) ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಗ್ರಾಹಕ ಸಂಪರ್ಕ) ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ) ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ) ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಕಂದಾಯ) ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಕಂದಾಯ) ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ವಿದ್ಯುತ್ ಖರೀದಿ ) ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ವಿದ್ಯುತ್ ಖರೀದಿ )ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ಡಾಸ್) ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ಡಾಸ್) ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್) ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್) ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ವಾಣಿಜ್ಯ ) ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ವಾಣಿಜ್ಯ ) ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಖರೀದಿ) ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಖರೀದಿ) ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(Quality, Standards & Safety) ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(Quality, Standards & Safety)ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(DSM) ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(DSM) ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಪಶ್ಚಿಮ) ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಪಶ್ಚಿಮ)ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ದಕ್ಷಿಣ ) ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ದಕ್ಷಿಣ ) ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಪೂರ್ವ ) ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಪೂರ್ವ ) ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಪೂರ್ವ ) ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಪೂರ್ವ ) ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
SEE ರಾಮನಗರ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ರಾಮನಗರ ವೃತ್ತ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕೋಲಾರ ವೃತ್ತ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕೋಲಾರ ವೃತ್ತ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ತುಮಕೂರ್ ವೃತ್ತ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ತುಮಕೂರ್ ವೃತ್ತ
ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ದಾವಣಗೆರೆ ವೃತ್ತ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ದಾವಣಗೆರೆ ವೃತ್ತ
DCA ಪೂರ್ವ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ DCA ಪೂರ್ವ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ