ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಗ್ರಿಡ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ವೆಹಿಕಲ್

    ಇ.ವಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ದರ:


    LT6 (C)


  1. 2017 ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25 ರಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹನ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಶೇಖರಣಾ ನೀತಿಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ – 2017.


  2. ನೀತಿ ಪ್ರಕಾರ, “ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಗ್ರಿಡ್ ನಿಂದ ಅಗತ್ಯವಾದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಒದಗಿಸುವ ಮತ್ತು ಇ.ವಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಗಳಿಗೆ ವಾಣಿಜ್ಯಿಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯವಾದ ದರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸುಂಕವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡುತ್ತದೆ”.


  3. ಇ.ವಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸುಂಕವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ 26-12.2017 ರಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಆಯೋಗ (ಕೆ.ಇ.ಆರ್.ಸಿ.) ಗೆ ಬೆಸ್ಕಾಂನಿಂದ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಯಿತು.


  4. 14.05.2018 ರಂದು ಕೆ.ಇ.ಆರ್.ಸಿ. ತನ್ನ ಆದೇಶದಂತೆ ಎಲ್ಟಿ ಮತ್ತು ಎಚ್ಟಿ ಪೂರೈಕೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸುಂಕವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಉಪ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸುಂಕದ ಅನುಮೋದನೆ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಇದೆ.