ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಗ್ರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ

 

ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ ೨೦೧೩-೧೪ಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆ

ಎ. ಈಗಾಗಲೇ ಆಹ್ವಾನಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇತ್ಯರ್ಥಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಟೆಂಡರುಗಳು
ಬಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಆಹ್ವಾನಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಬೆಲೆ ಸೂಚಿಯನ್ನು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿರುವುದು
ಸಿ. ಟೆಂಡರುಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಬೇಕಿರುವುದು

ತಪ್ಪಿತಸ್ಥ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಲ್ಪಟ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಹೆಸರು

ಹಿಂದುಸ್ತಾನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸರ್ವಿಸಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು.
ಕ್ಯಾನನ್ ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್ ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸರ್ವಿಸಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು

ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ ೨೦೧೩-೧೪ಕ್ಕೆ ಬೆವಿಕಂಪೆನಿಯ ವಾಣಿಜ್ಯ, ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ವೃತ್ತಗಳಿಗೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಗ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಸರಬರಾಜು ವಿವರ ಪಟ್ಟಿ

ಎ. ಬೆವಿಕಂಪನಿ
ಬಿ. ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ವೃತ್ತ
ಸಿ. ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ವೃತ್ತ
ಡಿ. ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ ವೃತ್ತ
ಇ. ಬೆಂಗಳೂರು ಪಶ್ಚಿಮ ವೃತ್ತ
ಎಫ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾಮೀಣ ವೃತ್ತ
ಜಿ. ಕೋಲಾರ ವೃತ್ತ
ಎಚ್. ತುಮಕೂರು ವೃತ್ತ
ಐ . ದಾವಣಗೆರೆ ವೃತ್ತ

ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ ೨೦೧೩-೧೪ಕ್ಕೆ ವಿವಿಧ ಸರಬರಾಜು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಸಾಮಗ್ರಿ ವಿವರಪಟ್ಟಿ

ಎ. ಪರಿವರ್ತಕ ಸರಬರಾಜು
ಬಿ. ವಿವಿಧ ಮಾರ್ಗ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು