ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಗ್ರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ

ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ ೨೦೧೩-೧೪ಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆ

ಈಗಾಗಲೇ ಆಹ್ವಾನಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇತ್ಯರ್ಥಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಟೆಂಡರುಗಳು Click here to Download
ಈಗಾಗಲೇ ಆಹ್ವಾನಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಬೆಲೆ ಸೂಚಿಯನ್ನು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿರುವುದು Click here to Download
ಟೆಂಡರುಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಬೇಕಿರುವುದು Click here to Download

ತಪ್ಪಿತಸ್ಥ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಲ್ಪಟ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಹೆಸರು

ತಪ್ಪಿತಸ್ಥ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಲ್ಪಟ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಹೆಸರು Click here to Download

ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ ೨೦೧೩-೧೪ಕ್ಕೆ ಬೆವಿಕಂಪೆನಿಯ ವಾಣಿಜ್ಯ, ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ವೃತ್ತಗಳಿಗೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಗ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಸರಬರಾಜು ವಿವರ ಪಟ್ಟಿ

Bengaluru Rural Circle Click here to Download
BESCOM Allotment of Line Materials Click here to Download
Davanagere Circle Click here to Download
East Circle Click here to Download
Kolar Circle Click here to Download
North Circle Click here to Download
West Circle Click here to Download
South Circle Click here to Download
Tumkur Circle Click here to Download

ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ ೨೦೧೩-೧೪ಕ್ಕೆ ವಿವಿಧ ಸರಬರಾಜು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಸಾಮಗ್ರಿ ವಿವರಪಟ್ಟಿ

ಪರಿವರ್ತಕ ಸರಬರಾಜು Click here to Download
ವಿವಿಧ ಮಾರ್ಗ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು Click here to Download

Tender status of BESCOM

01.09.2015 Click here to Download
23.01.2015 Click here to Download