ನೇರ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಲೈನ್ ಗಳು

ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ

ಬೆ ವಿ ಕಂ ಇರುವುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಬೆ ವಿ ಕಂ ನ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ 24*7 ಗ್ರಾಹಕರ ಸೇವೆ. ಬೆ ವಿ ಕಂ ನ ಕೆಲಸ-ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಹಕ್ಕು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಇದೆ.

 ಈ ನಿಟ್ಟಿನಿಂದ, ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಗಳನ್ನು ಕೆಲವು ಜಾಗ ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕೆಳಕಂಡ link ಗಳಿಂದ ಅದನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸ ಬಹುದು.

:

ಆಡಳಿತ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ

ಎಮ್ ಡಿ ಕೊಠಡಿ ವೀಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಸಹಾಯವಾಣಿ ವೀಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಠಡಿ ವೀಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿಗಳಲ್ಲಿ

ಪೂರ್ವ ವೃತ್ತ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ ವೀಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಪಶ್ಚಿಮ ವೃತ್ತ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ ವೀಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಉತ್ತರ  ವೃತ್ತ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ ವೀಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ದಕ್ಷಿಣ ವೃತ್ತ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ ವೀಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ವೃತ್ತ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ ವೀಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ತುಮಕೂರು ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ ವೀಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ದಾವಣಗೆರೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ ವೀಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಕೋಲಾರ ವೃತ್ತ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ ವೀಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿಗಳಲ್ಲಿ

ಮತಿಕೆರೆ ವೀಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ