ಕೋಲಾರ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವೃತ್ತ -ಕೋಲಾರ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು

ವಿಭಾಗ ಗ್ರಾಹಕರ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ
ಕೋಲಾರ ಗ್ರಾಹಕರ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಕೋಲಾರ ವಿಭಾಗ
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಗ್ರಾಹಕರ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ವಿಭಾಗ
ಚಿಂತಾಮಣಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ 2005-2007 ಚಿಂತಾಮಣಿ ವಿಭಾಗ
ಗ್ರಾಹಕರ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ 2011 ಚಿಂತಾಮಣಿ ವಿಭಾಗ
ಕೆ ಜಿ ಎಫ್ ಗ್ರಾಹಕರ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಕೆ ಜಿ ಎಫ್ ವಿಭಾಗ