ಗ್ಯಾಲರಿ

ದಕ್ಷಿಣ ಸರ್ಕಲ್ ವಿಚಾರವಿನಿಮಯ ಸಭೆಯ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳು. 13-03-2012 ರಂದು ನಡೆಸಲಾಯಿತು

ಪೂರ್ವ ಸರ್ಕಲ್ ವಿಚಾರವಿನಿಮಯ ಸಭೆಯ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳು. 14-03-2012 ರಂದು ನಡೆಸಲಾಯಿತು

ಉತ್ತರ ಸರ್ಕಲ್ ವಿಚಾರವಿನಿಮಯ ಸಭೆಯ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳು. 15-03-2012 ರಂದು ನಡೆಸಲಾಯಿತು

ದಾವಣಗೆರೆ ಸರ್ಕಲ್ ವಿಚಾರವಿನಿಮಯ ಸಭೆಯ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳು. 16-17/03/2012 ರಂದು ನಡೆಸಲಾಯಿತು

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನಲ್ಲಿ ಸಂವಹನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳು 16-17/03/2012 ರಂದು ನಡೆಸಲಾಯಿತು

ಉತ್ತರ ಸರ್ಕಲ್
3-star-rating-100kva-distribution-transformer
25, 63, 250 & 500KVA ಹಂಚಿಕೆಯ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಸ್
20130202_123938
25, 63, 250 & 500KVA ಹಂಚಿಕೆಯ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಸ್