ಪತ್ರಿಕಾ ತುಣುಕು ಫೆಬ್ರವರಿ 4ರಂದು

1 1a 1b
2 3 4
4a 5 5a
6 6a 7
8