ಪತ್ರಿಕಾ ತುಣುಕು ಫೆಬ್ರವರಿ 2ರಂದು

3b
1 1a 2
2a 2b 3
3a 4
4a 5 6
7 8 9
9a 10 11
11a 11b 11c
12 13 14
15 16 17
17a 17b 18
18a 18b