ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವರ್ತಕಗಳ ಮಾಪಕೀಕರಣದ ಯೋಜನೆ

RAPDRP ಯೇತರ ಪರಿವರ್ತಕಗಳ ಮಾಪಕೀಕರಣ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಗತಿ particulars
ಆರ್ ಏ ಪಿ ಡಿ ಆರ್ ಪಿ ಯೇತರ ಪರಿವರ್ತಕ ಸರಬರಾಜು ಡಿ.ಟಿ.ಸಿ ಮೀಟರಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಆರ್ ಏ ಪಿ ಡಿ ಆರ್ ಪಿ ಯೇತರ ಡಿ.ಟಿ.ಸಿ ಮೀಟರಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ರೇಖಾ ಚಿತ್ರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ