ಗ್ರಾಹಕ ಸಂವಾದ ಸಭೆಯ ಚಿತ್ರಗಳು -ಮೇ

IMG_20150521_151424 IMG_20150521_151502
IMG_20150527_160558 IMG_20150527_160622