ಗ್ರಾಹಕ ಸಂವಾದ ಸಭೆಯ ಚಿತ್ರಗಳು -ಮಾರ್ಚ್

IMG_20150325_160427 IMG_20150316_150554
IMG_20150320_153618 IMG_20150323_151439