ಗ್ರಾಹಕ ಸಂವಾದ ಸಭೆಯ ಚಿತ್ರಗಳು -ಜೂನ್

IMG_20150604_155847 IMG_20150610_151602
IMG-20150608-WA0006 IMG-20150608-WA0010