ಗ್ರಾಹಕ ಸಂವಾದ ಸಭೆಯ ಚಿತ್ರಗಳು -ಫೆಬ್ರವರಿ

20141217_174609 20141217_174626
20141217_174633