ಗ್ರಾಹಕ ಸಂವಾದ ಸಭೆಯ ಚಿತ್ರಗಳು -ಏಪ್ರಿಲ್

IMG_20150506_154223_1CS IMG_20150417_155516
IMG_20150417_155518 IMG_20150506_154219