ಸಹಾಯಕ ಮಾರ್ಗದಾಳು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ.

ಸಹಾಯಕ ಮಾರ್ಗದಾಳು ಹುದ್ಹೆಗೆ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅರ್ಹ ಐ . ಟಿ . ಐ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ ALM

ಸಹಾಯಕ ಮಾರ್ಗದಾಳು ಐ.ಟಿ.ಐ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ

ಸಹಾಯಕ ಮಾರ್ಗದಾಳು ಐ.ಟಿ.ಸಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ

ಸಹಾಯಕ ಮಾರ್ಗದಾಳು ಹುದ್ಹೆಗೆ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅರ್ಹ ಐ . ಟಿ . ಐ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

ಸಹಾಯಕ ಮಾರ್ಗದಾಳು ಐ.ಟಿ.ಐ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ

ಸಹಾಯಕ ಮಾರ್ಗದಾಳು ಐ.ಟಿ.ಸಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ

ಸಹಾಯಕ ಮಾರ್ಗದಾಳು ಉದ್ಯೋಗ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕಟಣೆ

ಸಹಾಯಕ ಮಾರ್ಗದಾಳು ಅರ್ಹ ಐ.ಟಿ.ಸಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಸಹನಾಶಕ್ತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ (Endurance Test) ಕರೆ ಪತ್ರದ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ