ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯಿದೆ-2005 ರ ಪರಿಚ್ಛೇದ 4(1)(ಬಿ) ಅನ್ವಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿಯ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ