ನಕ್ಷೆ ಬಳಸುವ ವಿಧಾನ

ನಕ್ಷೆ ಬಳಸುವ ವಿಧಾನ: BMAZ(ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪ್ರದೇಶ)ದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಆ ಭಾಗದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿವೆ.

ವಿವರವಾದ ನಕ್ಷೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ