ದಿನಾಂಕ 29 ರಿಂದ 31 ಮೇ 2013 ರ ವರೆಗೆ ಮಜದೂರ್ /ಗ್ಯಾಂಗಮೆನ್ ಗಳಿಗಾಗಿ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಅಗ್ನಿ ಶಮನ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅ. ಜ್ಞಾ ಪತ್ರ

  • 5th batch Mazdoor Gangmen OM-29 to 31 may