ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ

ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

(English) RECRUITMENT in BESCOM
Date : Monday, September 25th, 2017
Download BESCOM Mithra and Pay online - No Surcharge upto Rs 2,000/- on debit cards

BESCOM Website is Under Maintenance, Thanks For Your Co-operation

ಬೆವಿಕಂಗೆ ಸ್ವಾಗತ

ಬೆಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪೆನಿ ನಿಯಮಿತ(ಬೆವಿಕಂ)ವು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ೮ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 41,092 ಚದರ ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 207 ಲಕ್ಷ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ವಲಯ(ಉತ್ತರ), ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ವಲಯ(ದಕ್ಷಿಣ), ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶ ವಲಯ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ವಲಯ – ಕಂಪನಿ ನಾಲ್ಕು ಕಾರ್ಯ ವಲಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.