1. ಬೆವಿಕಂ ವತಿಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ 03.11.2018 ರಂದು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ.

ಬೆವಿಕಂ ವತಿಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ 03.11.2018 ರಂದು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಸಂರಕ್ಷತೆ ಹಾಗು ವಿದ್ಯುತ್ ಅಪಘಾತಗಳನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯಲು ಬೆವಿಕಂ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ. ತತ್ಸಂಬಂಧ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸುರಕ್ಷತೆ,...

Read More

Photos 10

...

Read More

BESCOM in news-November 2018

30-11-2018 29-11-2018 28-11-2018 27-11-2018 26-11-2018 25-11-2018 24-11-2018 23-11-2018 22-11-2018 21-11-2018 20-11-2018 19-11-2018 18-11-2018 17-11-2018 16-11-2018 15-11-2018 14-11-2018 13-11-2018 12-11-2018 11-11-2018 10-11-2018 09-11-2018 08-11-2018 06-11-2018 05-11-2018 04-11-2018 03-11-2018 02-11-2018...

Read More

(ಕನ್ನಡ) 30-10-2018

Sorry, this entry is only available in...

Read More

September Month Report

30.09.2018 26.09.2018 25.09.2018 22.09.2018 21.09.2018 19.09.2018 18.09.2018 07.09.2018...

Read More

7. Guidelines-For Solar Off grid Pump set Program to all Sub divisions officers

Guidelines-For Solar Off grid Pump set Program to all Sub divisions...

Read More

Slider

...

Read More