ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು | BESCOM

BESCOM : Bangalore Electricity Supply Company Limited

ಎಸ್ಎಂಎಸ್ : 58888
ಸಹಾಯವಾಣಿ : 1912
9449844640

2017ರ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಹೊಣೆ ಪಟ್ಟಿಯ ಘೋಷಣೆ ಕುರಿತು

Date : 05/12/17, Tuesday

Circular- regarding declaration of Assets and Liabilities for the calendar year 2017

Read More

ಸುತ್ತೋಲೆ-ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ಯೋಗ(ಹೈದರಾಬಾದ್-ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ) ಆದೇಶ, 2013ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದ ರಾಜ್ಯವಾರು ಪದವೃಂದ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದ ರಾಜ್ಯವಾರು ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸೇವಾ ಹಿರಿತನ ಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಟಣೆ ಬಗ್ಗೆ

Date : 17/03/17, Friday

ಸುತ್ತೋಲೆ-ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ಯೋಗ(ಹೈದರಾಬಾದ್-ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ) ಆದೇಶ, 2013ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದ ರಾಜ್ಯವಾರು ಪದವೃಂದ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದ ರಾಜ್ಯವಾರು ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸೇವಾ ಹಿರಿತನ ಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಟಣೆ ಬಗ್ಗೆ

Read More

ಸುತ್ತೋಲೆ-ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥದ ಅವಧಿಯ ಘೋಷಣೆ ಕುರಿತು

Date : 08/02/17, Wednesday

Circular-Probationary period declaration reg

Read More

11 ಕೆವಿ ಫೀಡರ್‍ಗಳ ಯೋಜಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕುರಿತು 19.01.2018

Date : 16/01/17, Monday

18.01.2018

Read More

ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಯದ ಮಾಹಿತಿ

Date : 16/01/17, Monday

Outages due to KPTCL Grid Constraint

Read More

ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಯೋಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಡಿತದ ಮಾಹಿತಿ

Date : 16/01/17, Monday

Customer Outage information

Read More

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಆಯೋಗದ 5ನೇ ಹಾಗು 8ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ

Date : 14/12/16, Wednesday

5th and 8th amendment of KERC

Read More

ಪಿನ್ ನಂಬರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ ಪತ್ರ

Date : 23/08/16, Tuesday

PIN numbers alloted to AE, AAO. Official Memorandum-Allotment of PIN numbers to AE’s OM regarding the PIN nos. provided to the newly recruited AEEs (Ele.,) and AEs(civil)

Read More

ಸುತ್ತೋಲೆ – ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಹಾಕುವ ಕುರಿತು

Date : 12/07/16, Tuesday

Compulsory wearing the Identity card

Read More

ಇಸಿಎಸ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಸೂಚನೆ

Date : 01/07/16, Friday

Notification for ECS Consumers

Read More