1. ಬೆವಿಕಂ ವತಿಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ 03.11.2018 ರಂದು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ.

ಬೆವಿಕಂ ವತಿಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ 03.11.2018 ರಂದು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಸಂರಕ್ಷತೆ ಹಾಗು ವಿದ್ಯುತ್ ಅಪಘಾತಗಳನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯಲು ಬೆವಿಕಂ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ. ತತ್ಸಂಬಂಧ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸುರಕ್ಷತೆ,...

Read More

2.Video on safety measure in BESCOM

...

Read More

3.Batch-8 R-APDRP Training from 23.01.2019 to 24.01.2019

Batch-8 R-APDRP Training from 23.01.2019 to...

Read More

4.Expression of Interest – Implementation of Artificial Intelligence powered interactive Chatbot integrated with Helpline, Mobile APP, Website and social media for consumer engagement in BESCOM

...

Read More

5. Circular-Assets & Liabilities of Officers & Employees reg

Assets & Liabilities...

Read More

7. Dear BESCOM ECS Consumers, as per RBI Instructions ECS has been migrated to National Automated Clearing House (NACH). In this regard we wish to inform all our consumers that NACH Mandate forms for fresh enrollments are made available in all the Sub divisions. Submit the duly filled and signed mandate form to your concerned Subdivision. The consumers who are already availing ECS facility need not submit fresh NACH Mandate Form.

...

Read More

7. Guidelines-For Solar Off grid Pump set Program to all Sub divisions officers

Guidelines-For Solar Off grid Pump set Program to all Sub divisions...

Read More