ಆಯವ್ಯಯ (ಹಣಕಾಸು) | BESCOM

BESCOM : Bangalore Electricity Supply Company Limited

ಎಸ್ಎಂಎಸ್ : 58888
ಸಹಾಯವಾಣಿ : 1912
9449844640

ಆಯವ್ಯಯ (ಹಣಕಾಸು)

ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ ೨೦೧೧-೧೨ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬೆವಿಕಂಪೆನಿಯ ಬಂಡವಾಳ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಗತಿ ಮಾಹಿತಿ

ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ
೨೦೧೧-೧೨ಕ್ಕೆ ಬಜೆಟ್ ಹಂಚಿಕೆ
ಗುರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
೨೦೧೧-೧೨ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧನೆ, (ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ)
ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೧೨ರವರೆಗೆ ಸಾಧನೆ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)
ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿ (ಆರ್ಥಿಕ ವಾಗಿ % ಪ್ರಮಾಣ) ೨೦೧೧-೧೨ಕ್ಕೆ
ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ
ಮೌಲ್ಯ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ
ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ
೬೦೦೦
೯೦೦೦
೬೦೦೦
೨೮೫೬
೨೬೦೩.೪೩
೨೮.೯೩
೧೧ ಕೆವಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾರ್ಗ
೩೦೯
೬೩೬೫.೧೧
೩೦೯
೪೬
೨೧೩೨.೨೯
೩೩.೫
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿವರ್ತಕಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು/ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಉನ್ನತೀಕರಿಸುವುದು
೧೪೩೯
೨೭೫೮.೧೮
೧೪೩೯
೧೫೭೬
೩೪೮೧.೩೨
೧೨೬.೨೨
ಎಚ್.ಟಿ.ಮಾರ್ಗ ಪುನರ್ ವಾಹಕಗೊಳಿಸುವಿಕೆ (ಉದ್ದಳತೆ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ)
೩೭೧
೧೭೦೧.೬೭
೩೭೧
೨೫/೧೬೫.೫೦ ಸ.ಕಿ.ಮೀ
೫೩೩.೯೬
೩೧.೩೮
ಎಲ್.ಟಿ.ಮಾರ್ಗ ಪುನರ್ ವಾಹಕಗೊಳಿಸುವಿಕೆ (ಉದ್ದಳತೆ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ)
೫೬೯
೯೭೮.೦೬
೫೬೯
೫೪/೧೦೭.೦೬ ಸ.ಕಿ.ಮೀ.
೧೯೬.೫೯
೨೦.೧
ನಿರಂತರ ಜ್ಯೋತಿ
೧೫೩೪೨.೫
೭೩೭೫.೨೨
೪೮.೦೭
ಪುನಾರಚಿತ ತ್ವರಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸುಧಾರಣ ಯೋಜನೆ (ಭಾಗ-ಎ)
೮೫೨೫.೮೯
೧೯೭೩.೭೧
೨೩.೧೫
ಪುನಾರಚಿತ ತ್ವರಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸುಧಾರಣ ಯೋಜನೆ (ಭಾಗ-ಬಿ)
೯೯೯೮
೪೩೮೫.೩೯
೭೯.೫೭
ವಿತರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ವಚಾಲನಗೋಲಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
೧೩೧೩೩
೭೧೯೮
೫೪.೮೧
ಸೇವಾ ಸಂಪರ್ಕ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು
೨೩೯೭
೩೫೯೫.೫
೨೩೯೭
೩೩೬೩
೩೬೨೯.೬
೧೦೦.೯೫
ನಿಯತ ಸೇವಾ ಸಂಪರ್ಕ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು
೧೭೦೫
೧೦೬೭.೮೯
೬೩.೬೩
ನೀರಾವರಿ ಪಂಪುಸೆಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು
೩೬೦.೮೩
ಒಟ್ಟು ಸೇವಾ ಸಂಪರ್ಕ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು
೨೩೯೭
೫೩೦೦.೫
೨೩೯೭
೩೩೬೩
೫೦೫೮.೩೨
೯೫.೪೩