ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯಿದೆ-2005 ರ ಪರಿಚ್ಛೇದ 4(1)(ಬಿ) ಅನ್ವಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿಯ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ | BESCOM

BESCOM : Bangalore Electricity Supply Company Limited

ಎಸ್ಎಂಎಸ್ : 58888
ಸಹಾಯವಾಣಿ : 1912
9449844640

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯಿದೆ-2005 ರ ಪರಿಚ್ಛೇದ 4(1)(ಬಿ) ಅನ್ವಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿಯ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ