ಮಾನವಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆಯ ಆಧಾರದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಕಾರ್ಯದೇಶ | BESCOM

BESCOM : Bangalore Electricity Supply Company Limited

ಎಸ್ಎಂಎಸ್ : 58888
ಸಹಾಯವಾಣಿ : 1912
9449844640