ಬೆಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪೆನಿ ನಿಯಮಿತ

BESCOM

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಆಧೀನಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ
ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ:        ಕರೆಮಾಡಿ: 080 22873333                 
ಎಸ್ಎಂಎಸ್ : 9243150000                     
ಲಾಗ್ ಆನ್: www.bescompgrs.org

Online Payment