ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹಾಗು ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಪಿನ್ ನಂಬರಿನ ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ ಪತ್ರ | BESCOM

BESCOM : Bangalore Electricity Supply Company Limited

ಎಸ್ಎಂಎಸ್ : 58888
ಸಹಾಯವಾಣಿ : 1912
9449844640

ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹಾಗು ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಪಿನ್ ನಂಬರಿನ ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ ಪತ್ರ