2017 ರಿಂದ 2021 ವರೆಗಿನ ಮೂನ್ಸೂಚಿತ ಹೊರೆ ಹಾಗು ವ್ಯವಹಾರ ಯೋಜನೆಯ ಕುರಿತು | BESCOM

BESCOM : Bangalore Electricity Supply Company Limited

ಎಸ್ಎಂಎಸ್ : 58888
ಸಹಾಯವಾಣಿ : 1912
9449844640

2017 ರಿಂದ 2021 ವರೆಗಿನ ಮೂನ್ಸೂಚಿತ ಹೊರೆ ಹಾಗು ವ್ಯವಹಾರ ಯೋಜನೆಯ ಕುರಿತು