ನೌಕರರ ಒಕ್ಕೂಟಗಳು / ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಸ್ | BESCOM

BESCOM : Bangalore Electricity Supply Company Limited

ಎಸ್ಎಂಎಸ್ : 58888
ಸಹಾಯವಾಣಿ : 1912
9449844640

ನೌಕರರ ಒಕ್ಕೂಟಗಳು / ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಸ್

1. ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್ ನೌಕರರ ಒಕ್ಕೂಟ

ಶ್ರೀ.ಎಂ.ನಾಗರಾಜ ,ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
ಶ್ರೀ.ಅರ್.ಎಚ್ .ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

2. ಕೆಇಬಿ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್

ಇ೦.ಎ ಎನ್ ಜಯರಾಜ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
ಇ೦ .ಎಸ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಮಾರ್, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

3. ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್

ಶ್ರೀ.ಕೆ.ಎಸ್ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯಂ,ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
ಶ್ರೀ.ಕೆ.ರಾಮಚಂದ್ರ ರೆಡ್ಡಿ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

4. ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್

ಶ್ರೀ.ಜೆ.ಲೋಕೇಶ್,ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
ಶ್ರೀ.ಕುಮಾರ್ ಮುದ್ದವ್ವಣವರ್ ,ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

5. ಕೆಇಬಿ ಎಸ್.ಸಿ. / ಎಸ್ ಟಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್

ಶ್ರೀ.ಎಚ್.ಆರ್.ರಾಜಕುಮಾರ್ ,ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
ಶ್ರೀ.ಕೆ.ದಾಸ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ,ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ