ಸುತ್ತೋಲೆ-2016ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಹೊಣೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸುವ ಕುರಿತು | BESCOM

BESCOM : Bangalore Electricity Supply Company Limited

ಎಸ್ಎಂಎಸ್ : 58888
ಸಹಾಯವಾಣಿ : 1912
9449844640

ಸುತ್ತೋಲೆ-2016ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಹೊಣೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸುವ ಕುರಿತು