ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು( BMAZ )ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ | BESCOM

BESCOM : Bangalore Electricity Supply Company Limited

ಎಸ್ಎಂಎಸ್ : 58888
ಸಹಾಯವಾಣಿ : 1912
9449844640

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು( BMAZ )ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ