ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು | BESCOM

BESCOM : Bangalore Electricity Supply Company Limited

ಎಸ್ಎಂಎಸ್ : 58888
ಸಹಾಯವಾಣಿ : 1912
9449844640

2017ರ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಹೊಣೆ ಪಟ್ಟಿಯ ಘೋಷಣೆ ಕುರಿತು

Date : 05/12/17, Tuesday

Circular- regarding declaration of Assets and Liabilities for the calendar year 2017

Read More

ಸುತ್ತೋಲೆ-ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ಯೋಗ(ಹೈದರಾಬಾದ್-ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ) ಆದೇಶ, 2013ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದ ರಾಜ್ಯವಾರು ಪದವೃಂದ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದ ರಾಜ್ಯವಾರು ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸೇವಾ ಹಿರಿತನ ಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಟಣೆ ಬಗ್ಗೆ

Date : 17/03/17, Friday

ಸುತ್ತೋಲೆ-ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ಯೋಗ(ಹೈದರಾಬಾದ್-ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ) ಆದೇಶ, 2013ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದ ರಾಜ್ಯವಾರು ಪದವೃಂದ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದ ರಾಜ್ಯವಾರು ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸೇವಾ ಹಿರಿತನ ಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಟಣೆ ಬಗ್ಗೆ

Read More

ಸುತ್ತೋಲೆ-ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥದ ಅವಧಿಯ ಘೋಷಣೆ ಕುರಿತು

Date : 08/02/17, Wednesday

Circular-Probationary period declaration reg

Read More

11 ಕೆವಿ ಫೀಡರ್‍ಗಳ ಯೋಜಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕುರಿತು 20.02.2018

Date : 16/01/17, Monday

19.02.2018

Read More

ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಯದ ಮಾಹಿತಿ

Date : 16/01/17, Monday

Outages due to KPTCL Grid Constraint

Read More

ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಯೋಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಡಿತದ ಮಾಹಿತಿ

Date : 16/01/17, Monday

Customer Outage information

Read More

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಆಯೋಗದ 5ನೇ ಹಾಗು 8ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ

Date : 14/12/16, Wednesday

circular-6th & 9th ammendemnt 6th Amendment to Conditions of Supply of Electricity of Distribution Licensees in the State of Karnataka 9th Amendment to KERC (Recovery of expenditure for supply of Electricity) Regulations, 2017

Read More

ಪಿನ್ ನಂಬರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ ಪತ್ರ

Date : 23/08/16, Tuesday

PIN numbers alloted to AE, AAO. Official Memorandum-Allotment of PIN numbers to AE’s OM regarding the PIN nos. provided to the newly recruited AEEs (Ele.,) and AEs(civil)

Read More

ಸುತ್ತೋಲೆ – ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಹಾಕುವ ಕುರಿತು

Date : 12/07/16, Tuesday

Compulsory wearing the Identity card

Read More

ಇಸಿಎಸ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಸೂಚನೆ

Date : 01/07/16, Friday

Notification for ECS Consumers

Read More