ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು | BESCOM

BESCOM : Bangalore Electricity Supply Company Limited

ಎಸ್ಎಂಎಸ್ : 58888
ಸಹಾಯವಾಣಿ : 1912
9449844640

2017ರ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಹೊಣೆ ಪಟ್ಟಿಯ ಘೋಷಣೆ ಕುರಿತು

Date : 05/12/17, Tuesday

Circular- regarding declaration of Assets and Liabilities for the calendar year 2017

Read More

ಸುತ್ತೋಲೆ-ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ಯೋಗ(ಹೈದರಾಬಾದ್-ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ) ಆದೇಶ, 2013ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದ ರಾಜ್ಯವಾರು ಪದವೃಂದ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದ ರಾಜ್ಯವಾರು ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸೇವಾ ಹಿರಿತನ ಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಟಣೆ ಬಗ್ಗೆ

Date : 17/03/17, Friday

ಸುತ್ತೋಲೆ-ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ಯೋಗ(ಹೈದರಾಬಾದ್-ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ) ಆದೇಶ, 2013ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದ ರಾಜ್ಯವಾರು ಪದವೃಂದ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದ ರಾಜ್ಯವಾರು ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸೇವಾ ಹಿರಿತನ ಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಟಣೆ ಬಗ್ಗೆ

Read More

ಸುತ್ತೋಲೆ-ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥದ ಅವಧಿಯ ಘೋಷಣೆ ಕುರಿತು

Date : 08/02/17, Wednesday

Circular-Probationary period declaration reg

Read More

ಸುತ್ತೋಲೆ-2016ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಹೊಣೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸುವ ಕುರಿತು

Date : 25/01/17, Wednesday

List of officers who have not submitted the Assets & Liabilities-2016 Circular-regarding declaration of Assets & Liabilities for the calendar year-2016

Read More

11 ಕೆವಿ ಫೀಡರ್‍ಗಳ ಯೋಜಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕುರಿತು 14.12.2017

Date : 16/01/17, Monday

13.12.2017

Read More

ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಯದ ಮಾಹಿತಿ

Date : 16/01/17, Monday

Outages due to KPTCL Grid Constraint

Read More

ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಯೋಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಡಿತದ ಮಾಹಿತಿ

Date : 16/01/17, Monday

Customer Outage information

Read More

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಆಯೋಗದ 5ನೇ ಹಾಗು 8ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ

Date : 14/12/16, Wednesday

5th and 8th amendment of KERC

Read More

ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹಾಗು ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಪಿನ್ ನಂಬರಿನ ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ ಪತ್ರ

Date : 23/08/16, Tuesday

PIN numbers alloted to AE, AAO. Official Memorandum-Allotment of PIN numbers to AE’s

Read More

ಸುತ್ತೋಲೆ – ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಹಾಕುವ ಕುರಿತು

Date : 12/07/16, Tuesday

Compulsory wearing the Identity card

Read More